ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
 

ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

beary sahithya academy
beary sahithya academy   ಬ್ಯಾರಿ ಕ್ವಿಝ್-2017
ಲೇಖಕರು :        : ಹಂಝ ಮಲಾರ್
ಪ್ರಕಾಶಕರು       : ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ವರ್ಷ : 2017
ಬೆಲೆು                : Rs.120-00
 
 
 
beary sahithya academy
 
beary sahithya academy   ಮಾಣಿಕ್ಯತ್ತೊ ಕಲ್ಲ್
ಲೇಖಕರು :        : ಕೆ ವೈ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಕುಕ್ಕಾಜೆ&
ಪ್ರಕಾಶಕರು       : ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ವರ್ಷ : 2017
ಬೆಲೆು                : Rs.80-00
 
 
 
beary sahithya academy
 
beary sahithya academy   ಜೀಯಸೆಲೆ
ಲೇಖಕರು :        ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ ಕುತ್ತೆತ್ತೂರು
ಪ್ರಕಾಶಕರು       : ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ವರ್ಷ : 2016
ಬೆಲೆು                : Rs.40-00
 
 
 
beary sahithya academy
 
beary sahithya academy   ಚನ್ನನ
ಸಂಪಾದಕರು :        ಹಂಝ ಮಲಾರ್
ಪ್ರಕಾಶಕರು       : ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ವರ್ಷ : 2017
ಬೆಲೆು                : Rs.175-00
 
 
 
beary sahithya academy
 7
beary sahithya academy   ಬ್ಯಾರಿ ಕಾವ್ಯ ಸಂಪುಟ
ಸಂಪಾದಕರು        : ಬಶೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಕಿನ್ಯಾ
ಪ್ರಕಾಶಕರು       : ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ವರ್ಷ : 2017
ಬೆಲೆು                : Rs.150-00
 
 
 
beary sahithya academy
 
beary sahithya academy   ಬ್ಯಾರಿ-ಕನ್ನಡ-ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಿಘಂಟು
ಪ್ರಕಾಶಕರು       : ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ವರ್ಷ : 2017
ಬೆಲೆು                : Rs.700-00
 
 
 
beary sahithya academy
 
beary sahithya academy   ಬೆಲ್ಕಿರಿ ವಿಶೇಷಾಂಕ (2015 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -2017 ಆಗಸ್ಟ್)
ಪ್ರಕಾಶಕರು       : ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ವರ್ಷ : 2017
ಬೆಲೆು                : Rs.15-00
 
 
 
beary sahithya academy
 
beary sahithya academy   ಬ್ಯಾರಿ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಪ್ರಬಂಧಗಳು
ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರು        : ಬಿ.ಎ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್
ಪ್ರಕಾಶಕರು       : ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ವರ್ಷ : 2016
ಬೆಲೆು                : Rs.200-00
 
 
 
beary sahithya academy
 
beary sahithya academy   ನಾಟಿ ಮರಂದ್
ಲೇಖಕರು        : ಮರಿಯಮ್ ಇಸ್ಮಾಈಲ್ ಉಳ್ಳಾಲಬೈಲ್
ಪ್ರಕಾಶಕರು       : ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ವರ್ಷ : 2017
ಬೆಲೆು                : Rs.150-00
 
 
 
beary sahithya academy
 
beary sahithya academy   ಮದ್‍ರ ಸೀಕ್‍ಗ್‍ ಮರಂದ್
ಲೇಖಕರು        : ಸಫಿಯಾ ಬಾನು ಉಳ್ಳಾಲ
ಪ್ರಕಾಶಕರು       : ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ವರ್ಷ : 2017
ಬೆಲೆು                : Rs.60-00
 
 
 
beary sahithya academy
 
beary sahithya academy   ಬೆಲ್ಕಿರಿ ವಿಶೇಷಾಂಕ (ಜೂನ್ – ಆಗಸ್ಟ್ 2016)
ಪ್ರಕಾಶಕರು       : ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ವರ್ಷ : 2016
ಬೆಲೆು                : Rs.15-00
 
 
 
beary sahithya academy
 
beary sahithya academy   ಬೆಲ್ಕಿರಿ ದ್ವೈಮಾಸಿಕ (ಎಪ್ರಿಲ್ – ಮೇ 2016)
ಪ್ರಕಾಶಕರು       : ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ವರ್ಷ  : 2015
ಬೆಲೆ                  : 15-00
 
 
 
beary sahithya academy
 
beary sahithya academy
beary sahithya academy   ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಚಿತ್ರಗಳು
ಪ್ರಕಾಶಕರು       : ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ವರ್ಷ  : 2015
ಬೆಲೆ                  : 100-00
 
 
 
beary sahithya academy
 
beary sahithya academy
beary sahithya academy   ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು : ಬೆಲ್ಕಿರಿ- “ಬ್ಯಾರಿ ಬಾಸೆರೊ ಬೆಲೆಚೆಲ್” ವಿಶೇಷಾಂಕ
(2015 ಅಕ್ಟೋಬರ್-ಡಿಸೆಂಬರ್, ಜನವರಿ 2016)
ಪ್ರಕಾಶಕರು       : ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ವರ್ಷ  : 2016
ಬೆಲೆ                  : 15-00
 
 
 
beary sahithya academy
 
beary sahithya academy
beary sahithya academy   ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು : ನಲ್ಮಾಲೆ
ಮೂಲ              : ಬಶೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಕಿನ್ಯ
ಪ್ರಕಾಶಕರು       : ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ವರ್ಷ  : 2015
ಬೆಲೆ                  : 80-00
 
 
 
beary sahithya academy
 
beary sahithya academy   ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು : ಬ್ಯಾರಿ ಕೌಮು
ಮೂಲ              : ಅನ್ಸಾರ್ ಇನೋಳಿ
ಪ್ರಕಾಶಕರು       : ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ವರ್ಷ  : 2015
ಬೆಲೆ                  : 50-00
 
 
 
beary sahithya academy
 
beary sahithya academy
beary sahithya academy   ಸಿ.ಡಿ ಯ ಹೆಸರು : ಸುರ್‍ಮ
ಪ್ರಕಾಶಕರು       : ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ವರ್ಷ  : 2015
ಬೆಲೆ                  : 50-00
 
 
 
beary sahithya academy
 
beary sahithya academy
beary sahithya academy   ಸಿ.ಡಿ ಯ ಹೆಸರು : ಪಿರಿಸತ್ತೊ ಪಲಕ (ಅಧ್ಯಕ್ಷರೊ ಭಾಷಣ)
ಪ್ರಕಾಶಕರು       : ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ವರ್ಷ  : 2015
ಬೆಲೆ                  : 75-00
 
 
 
beary sahithya academy
 
beary sahithya academy
beary sahithya academy   ಸಿ.ಡಿ ಯ ಹೆಸರು : ನಙ ಬ್ಯಾರಿಙ ( ಬ್ಯಾರಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಟ್‍ಙ)
ಪ್ರಕಾಶಕರು       : ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ವರ್ಷ  : 2015
ಬೆಲೆ                  : 75-00
 
 
 
beary sahithya academy
 
beary sahithya academy
beary sahithya academy   ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು : ಎಲ್ತ್‌ರೊ ಖಾದಿಮು: ಹರೇಕಳ ಹಾಜಬ್ಬಾಕ
ಲೇಖಕರು              : ಇಸ್ಮತ್ ಪಜೀರ್‌
ಪ್ರಕಾಶಕರು       : ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ವರ್ಷ  : 2015
ಬೆಲೆ                  : 70-00
 
 
 
beary sahithya academy
 
beary sahithya academy
beary sahithya academy   ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು : ಕುರಾಸೆ
ಲೇಖಕರು              : ಮರ್ಯಮ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್
ಪ್ರಕಾಶಕರು       : ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ವರ್ಷ  : 2015
ಬೆಲೆ                  : 80-00
 
 
 
beary sahithya academy
 
beary sahithya academy
beary sahithya academy   ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು : ಕಿರ್ಫ
ಲೇಖಕರು              : ಫಕ್ರುದ್ದೀನ್ ಇರುವೈಲ್
ಪ್ರಕಾಶಕರು       : ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ವರ್ಷ  : 2015
ಬೆಲೆ                  : 85-00
 
 
 
beary sahithya academy
 
beary sahithya academy
beary sahithya academy   ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು : ನಾನುಂ-ನೀನುಂ-ದುನಿಯಾವುಂ
ಲೇಖಕರು              : ಪ್ರೊ| ಬಿ.ಎಂ. ಇಚ್ಲಂಗೋಡು
ಪ್ರಕಾಶಕರು       : ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ವರ್ಷ  : 2015
ಬೆಲೆ                  : 50-00
 
 
 
beary sahithya academy
 
beary sahithya academy
beary sahithya academy   ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು : ಬೆಲ್ಕಿರಿ ಸಂಗಮ ಸಂಭ್ರಮ ವಿಶೇಷಾಂಕ (ಜೂನ್-ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015)
ಪ್ರಕಾಶಕರು       : ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ವರ್ಷ  : 2015
ಬೆಲೆ                  : 15-00
 
 
 
beary sahithya academy
 
beary sahithya academy
beary sahithya academy   ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು : ವಾರ್ಷಿಕ ಅವಲೋಕನ ಡಿವಿಡಿ
ಪ್ರಕಾಶಕರು       : ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ವರ್ಷ  : 2015
ಬೆಲೆ                  : 50-00
 
 
 
beary sahithya academy
 
beary sahithya academy
beary sahithya academy   ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು : ಸಂತ ಪಾಟೆಲ್ತ್ ಕ್ಕಾರ ಕನಕದಾಸರ್ (ಜೀವನ-ಕಾವ್ಯ-ದರ್ಶನ)
ಮೂಲ              : ಡಾ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಗಣೇಶ
ಲೇಖಕ              : ಬಿ.ಎಮ್. ಹನೀಫ್
ಪ್ರಕಾಶಕರು       : ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ವರ್ಷ  : 2015
ಬೆಲೆ                  : 45-00
 
 
 
beary sahithya academy
 
beary sahithya academy
beary sahithya academy
beary sahithya academy   ಪೆರ್ನಾಲ್ ಸಂದೋಲ ವೀಡಿಯೋ ಆಲ್ಬಮ್ (ಡಿವಿಡಿ)
ಪ್ರಕಾಶಕರು       : ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ವರ್ಷ  : 2015
ಬೆಲೆ                  : 150-00
 
 
 
beary sahithya academy
 
beary sahithya academy
beary sahithya academy   ಬೆಲ್ಕಿರಿ ದ್ವೈಮಾಸಿಕ
ಪ್ರಕಾಶಕರು       : ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ವರ್ಷ  : ಎಪ್ರಿಲ್-ಮೇ 2015
ಬೆಲೆ                  : 15-00
 
 
 
beary sahithya academy
 
beary sahithya academy
beary sahithya academy   ಊನ್-ತೀನ್ (ಅಡುಗೆಡೊ ಬೂಕು)
ಲೇಖಕ              : ಮರ್ಯಮ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಉಳ್ಳಾಲಬೈಲ್
ಪ್ರಕಾಶಕರು       : ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ವರ್ಷ  : 2015
ಬೆಲೆ                  : 150-00
 
 
 
beary sahithya academy
 
beary sahithya academy
beary sahithya academy   ಕೊತ್ತಿಪ್ಪು (ಪುದಿಯೊ ದಾಡಿಲ್ ಬ್ಯಾರಿ ಪಾಟ್ ಙಲೊ ಗೊಂಚಲ್)
ಪ್ರಕಾಶಕರು       : ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ವರ್ಷ  : 2015
ಬೆಲೆ                  : 60-00
 
 
 
beary sahithya academy
 
beary sahithya academy
beary sahithya academy   ಎರಂಟೆ ಜಂಡ್ ಬ್ಯಾರಿ ನಾಟಕ
ಲೇಖಕ              : ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ
ಪ್ರಕಾಶಕರು       : ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ವರ್ಷ  : 2015
ಬೆಲೆ                  : 80-00
 
 
 
beary sahithya academy
 
beary sahithya academy
beary sahithya academy   ಬೆಲ್ಕಿರಿ ವಿಶೇಷಾಂಕ
ಪ್ರಕಾಶಕರು       : ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ವರ್ಷ  : 2015
ಬೆಲೆ                  : 15-00
 
 
 
beary sahithya academy
 
beary sahithya academy
beary sahithya academy   ಸುವಾದ್ (ಮಸಲೆ, ಚಿರಿ, ಅಂಕಣ ಎಲ್ತ್ ಙಲೆ ಚೊಂಕೆ)
ಲೇಖಕ              : ಹಂಝ ಮಲಾರ್
ಪ್ರಕಾಶಕರು       : ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ವರ್ಷ  : 2015
ಬೆಲೆ                  : 100-00
 
 
 
beary sahithya academy
 
beary sahithya academy
beary sahithya academy   ಪೆರಿಮೆ
ಪ್ರಕಾಶಕರು       : ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ವರ್ಷ  : 2011
ಬೆಲೆ                  : 200-00
 
 
 
beary sahithya academy
 
beary sahithya academy
beary sahithya academy   ದಿ. ಬ್ಯಾರೀಸ್ ಆಫ್ ತುಳುನಾಡು
ಪ್ರಕಾಶಕರು       : ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ವರ್ಷ  : 2011
ಬೆಲೆ                  : 150-00
 
 
 
beary sahithya academy
 
beary sahithya academy
beary sahithya academy   ತುಳುನಾಡಿನ ಬ್ಯಾರಿಗಳು
ಪ್ರಕಾಶಕರು       : ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ವರ್ಷ  : 2011
ಬೆಲೆ                  : 130-00
 
 
 
beary sahithya academy
 
beary sahithya academy
beary sahithya academy   ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆ
ಪ್ರಕಾಶಕರು       : ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ವರ್ಷ  : 2011
ಬೆಲೆ                  : 140-00
 
 
 
beary sahithya academy
 
beary sahithya academy
beary sahithya academy   ಬ್ಯಾರಿ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್
ಪ್ರಕಾಶಕರು       : ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ವರ್ಷ  : 2011
ಬೆಲೆ                  : 180-00
 
 
 
beary sahithya academy
 
beary sahithya academy
beary sahithya academy   ಸಂದೋಲ
ಲೇಖಕ              : ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ
ಪ್ರಕಾಶಕರು       : ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ವರ್ಷ  : 2012
ಬೆಲೆ                  : 40-00
 
 
 
beary sahithya academy
 
beary sahithya academy
beary sahithya academy   ಮರಿಪ್ಪು
ಲೇಖಕ              : ಅಕ್ಬರ್ ಅಲಿ ಕಾವಳಕಟ್ಟೆ
ಪ್ರಕಾಶಕರು       : ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ವರ್ಷ  : 2012
ಬೆಲೆ                  : 40-00
 
 
 
beary sahithya academy
 
beary sahithya academy
beary sahithya academy   ಇಸ್ರಾಫ್ ನಾಟಕ
ಲೇಖಕ              : ಇಬ್ರಾಹಿಮ್ ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿ
ಪ್ರಕಾಶಕರು        : ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ವರ್ಷ  : 2012
ಬೆಲೆ                  : 40-00
 
 
 
beary sahithya academy
 
beary sahithya academy
beary sahithya academy   ಪೆಣ್ಣ್ ಪೆತ್ತೊಲೊ ಸಬೂರು ಆಣ್ ಪೆತ್ತೊಲೊ ಕೆಬುರು
ಲೇಖಕ              : ಮುಹಮ್ಮದ್ ತೌಶೀಫ್
ಪ್ರಕಾಶಕರು       : ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ವರ್ಷ  : 2013
ಬೆಲೆ                  : 30-00
 
 
 
beary sahithya academy
 
beary sahithya academy
beary sahithya academy   ಚಂಙಾಯಿ
ಲೇಖಕ              : ಎ.ಸತ್ತಾರ್
ಪ್ರಕಾಶಕರು       : ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ವರ್ಷ  : 2013
ಬೆಲೆ                  : 30-00
 
 
 
beary sahithya academy
 
beary sahithya academy
beary sahithya academy   ಬೆಲ್ಕಿರಿ
ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಸಂಚಿಕೆ : ಅಕ್ಟೋಬರ್-ನವೆಂಬರ್-ಡಿಸೆಂಬರ್
ಪ್ರಕಾಶಕರು         : ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಸಂಚಿಕೆ            : 1
ಬೆಲೆ                  : 15-00
 
 
 
beary sahithya academy
 
beary sahithya academy
beary sahithya academy   ಬೆಲ್ಕಿರಿ
ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಸಂಚಿಕೆ :   ; ಜೂನ್-ಜುಲಾಯಿ
ಪ್ರಕಾಶಕರು       : ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ವರ್ಷ  : 2014
ಬೆಲೆ                  : 15-00
 
 
 
beary sahithya academy
 
beary sahithya academy
beary sahithya academy   ತಲೆ ಸಿಂಗಾರ (ಬ್ಯಾರಿ ಪಾಟ್)
ಪ್ರಕಾಶಕರು       : ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಬೆಲೆ                  : 60-00
 
 
 
beary sahithya academy
 
beary sahithya academy
beary sahithya academy   ಬ್ಯಾರಿ ಚೆಲ್ತ್
ಲೇಖಕ              : ಮುಹಮ್ಮದ್ ತಣ್ಣೇರುಬಾವಿ
ಪ್ರಕಾಶಕರು       : ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ವರ್ಷ  : 2009
ಬೆಲೆ                  : 25-00
 
 
 
beary sahithya academy
 
beary sahithya academy
beary sahithya academy   ಬೆಲ್ಕಿರಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಸಂಚಿಕೆ : ಅಕ್ಟೋಬರ್ - ನವೆಂಬರ್ - ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೦೯
ಸಂಚಿಕೆ                  : 1
ಪ್ರಕಾಶಕರು           : ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
 
 
 
 
 
beary sahithya academy
beary sahithya academy   ಬೆಲ್ಕಿರಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಸಂಚಿಕೆ : ಜನವರಿ - ಫೆಬ್ರವರಿ - ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೦
ಸಂಚಿಕೆ                  : 2
ಪ್ರಕಾಶಕರು            : ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
 
 
 
 
 
beary sahithya academy
beary sahithya academy   ಬೆಲ್ಕಿರಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಸಂಚಿಕೆ : ಎಪ್ರಿಲ್ - ಮೇ - ಜೂನ್ ೨೦೧೦
ಸಂಚಿಕೆ                  : 3
ಪ್ರಕಾಶಕರು           : ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
 
 
 
 
 
beary sahithya academy
beary sahithya academy   ಬೆಲ್ಕಿರಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಸಂಚಿಕೆ : ಜುಲಾಯಿ - ಅಗೋಸ್ತು - ಸಪ್ಟಂಬರ್ ೨೦೧೦
ಸಂಚಿಕೆ                  : 4
ಪ್ರಕಾಶಕರು           : ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
 
 
 
 
 
beary sahithya academy
beary sahithya academy  
ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
 
 
 
 
 
 
 
 
beary sahithya academy
beary sahithya academy  
ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
 
 
 
 
 
 
 
 
beary sahithya academy
beary sahithya academy  
ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
 
 
 
 
 
 
 
 
beary sahithya academy
beary sahithya academy  
ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
 
 
 
 
 
 
 
 
beary sahithya academy
beary sahithya academy  
ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
 
 
 
 
 
 
 
 
beary sahithya academy
beary sahithya academy  
ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
 
 
 
 
 
 
 
 
beary sahithya academy
beary sahithya academy  
ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
 
 
 
 
 
 
 
 
beary sahithya academy
beary sahithya academy  
ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
 
 
 
 
 
 
 
 
beary sahithya academy
beary sahithya academy  
ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
 
 
 
 
 
 
 
 
beary sahithya academy
beary sahithya academy  
ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
 
 
 
 
 
 
 
 
ನಮ್ಮ ದ್ಯೇಯ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳು
ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವುದು. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಗಿ ಸಂಶೋಧನಾಲಯ, ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮುಂತಾದುವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು, ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿತು ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಅಬಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಇದೇ ರೀತಿಯ . . . . ಇನ್ನೂ ಓದಿ »
beary saahithya academy mangalore
beary mangalore
ಬ್ಯಾರಿ ಚರಿತ್ರೆ
ಬ್ಯಾರಿಗಳು ತುಳುನಾಡು ಎಂದು ಹಿಂದೆ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಈಗಿನ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಜನಾಂಗ. ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅನನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಂಗಡ. ಬ್ಯಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೊಂಕಣ ತೀರದ ನವಾಯತರು . ಇನ್ನೂ ಓದಿ »
beary saahithya academy mangalore
beary mangalore
ಗ್ಯಾಲರಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
beary saahithya academy mangalore
beary mangalore
ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು
beary academy Activity ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ beary academy Activity ಕವಿ ಸಮ್ಮೇಳನೆ
beary academy Activity ಛಾಯಚಿತ್ರಗಳ ಸಂಗ್ರಹ beary academy Activity ಹೊರನಾಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
beary academy Activity ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ beary academy Activity ಕಮ್ಮಟಗಳು
  ಇನ್ನೂ ಓದಿ »  
beary saahithya academy mangalore