beary sahithya academy beary sahithya academy karnataka beary sahithya academy
 

Publications

beary sahithya academy   BEARY QUIZ-2017
Author :        :Hamza Malar
Publisher       :Karnataka Beary Sahithya Academy
ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ವರ್ಷ : 2017
Price                : Rs.120-00
 
 
 
beary sahithya academy
 
beary sahithya academy   MANIKYATHTHO KALL
Author :        : K Y Abdul Hameed Kukkaje
Publisher       :Karnataka Beary Sahithya Academy
ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ವರ್ಷ : 2017
Price                : Rs.80-00
 
 
 
beary sahithya academy
 
beary sahithya academy   JEYA SELE
Author :        Abdul Rahiman Kuthethoor
Publisher       :Karnataka Beary Sahithya Academy
ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ವರ್ಷ : 2016
Price                : Rs.40-00
 
 
 
beary sahithya academy
 
beary sahithya academy   CHANNANA
Editor :        : Hamza Malar
Publisher       :Karnataka Beary Sahithya Academy
ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ವರ್ಷ : 2017
Price                : Rs.175-00
 
 
 
beary sahithya academy
 7
beary sahithya academy   BEARY KAAVYA SAMPUTA
Editor        : Basheer Ahmed Kinya
Publisher       :Karnataka Beary Sahithya Academy
Published : 2017
Price                : Rs.150-00
 
 
 
beary sahithya academy
 
beary sahithya academy   BEARY-KANNADA-ENGLISH DICTIONARY
Publisher       :Karnataka Beary Sahithya Academy
Published : 2017
Price                : Rs.700-00
 
 
 
beary sahithya academy
 
beary sahithya academy   BELKIRI (Visheshanka Sept 2015- Aug 2017)
Publisher       :Karnataka Beary Sahithya Academy
Published       : 2017
Price                : Rs.15-00
 
 
 
beary sahithya academy
 
beary sahithya academy   BEARY FELLOWSHIP ESSAY
Chief Editor        : ಬಿ.ಎ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್
Publisher       :Karnataka Beary Sahithya Academy
Published : 2016
Price                : Rs.200-00
 
 
 
beary sahithya academy
 
beary sahithya academy   NAATI MARANDH
Author        : Mariyam Ismail Ullalabail
Publisher       :Karnataka Beary Sahithya Academy
Published : 2017
Price                : Rs.150-00
 
 
 
beary sahithya academy
 
beary sahithya academy   MADHRA SEEKG MARAND
Author        : Shafiya Banu Ullal
Publisher       :Karnataka Beary Sahithya Academy
Published : 2017
Price                : Rs.60-00
 
 
 
beary sahithya academy
 
beary sahithya academy   Belkiri visheshanka(june-aug 2016)
Publisher  : Karnataka Beary Sahithya Academy
Published : 2016
Price          : Rs.15-00
 
 
 
beary sahithya academy
 
beary sahithya academy   Belkiri thrimasika(April-May 2016)
Publisher  : Karnataka Beary Sahithya Academy
Published : 2016
Price          : Rs.15-00
 
 
 
beary sahithya academy
 
beary sahithya academy
beary sahithya academy   Beary Documentary
Publisher  : Karnataka Beary Sahithya Academy
Published : 2015
Price          : Rs.100-00
 
 
 
beary sahithya academy
 
beary sahithya academy
beary sahithya academy
beary sahithya academy   Belkiri - "Beary baasere belechal" Special Edition
(2015 October- December, 2016 January)
Publisher  : Karnataka Beary Sahithya Academy
Published : 2016
Price          : Rs.15-00
 
 
 
beary sahithya academy
 
beary sahithya academy
beary sahithya academy   Nalmale
Origin:         : Basheer Ahmed Kinya
Publisher  : Karnataka Beary Sahithya Academy
Published : 2015
Price          : Rs.80-00
 
 
 
beary sahithya academy
 
beary sahithya academy   Byaari Kaumu
Origin:         : Ansaar Inoli
Publisher  : Karnataka Beary Sahithya Academy
Published : 2015
Price          : Rs.50-00
 
 
 
beary sahithya academy
 
beary sahithya academy
beary sahithya academy   C.D Name: Suruma
Publisher  : Karnataka Beary Sahithya Academy
Published : 2015
Price          : Rs.50-00
 
 
 
beary sahithya academy
 
beary sahithya academy
beary sahithya academy   C.D Name: Prisatto Palaka(President's Speech)
Publisher  : Karnataka Beary Sahithya Academy
Published : 2015
Price          : Rs.75-00
 
 
 
beary sahithya academy
 
beary sahithya academy
beary sahithya academy   C.D Name: Nanga Byaringa (Byari Video songs)
Publisher  : Karnataka Beary Sahithya Academy
Published : 2015
Price          : Rs.75-00
 
 
 
beary sahithya academy
 
beary sahithya academy
beary sahithya academy   Eltro Khaadimu: Harekala Hajabbaaka
Author        : Ismat Pajeer
Publisher  : Karnataka Beary Sahithya Academy
Published : 2015
Price          : Rs.70-00
 
 
 
beary sahithya academy
 
beary sahithya academy
beary sahithya academy   Kuraase
Author        : Maryam Ismail
Publisher  : Karnataka Beary Sahithya Academy
Published : 2015
Price          : Rs.80-00
 
 
 
beary sahithya academy
 
beary sahithya academy
beary sahithya academy   Kirfa
Author        : Fakrddeen Iruvail
Publisher  : Karnataka Beary Sahithya Academy
Published : 2015
Price          : Rs.85-00
 
 
 
beary sahithya academy
 
beary sahithya academy   Naanum - Neenum - Duniyaavum
Author        : Prof! B. M. Ichlangodu
Publisher  : Karnataka Beary Sahithya Academy
Published : 2015
Price          : Rs.50-00
 
 
 
beary sahithya academy
 
beary sahithya academy
beary sahithya academy   Belkiri Sangama Sambhrama Visheshanka (June - September 2015)
Publisher  : Karnataka Beary Sahithya Academy
Published : 2015
Price          : Rs.15-00
 
 
 
beary sahithya academy
 
beary sahithya academy
beary sahithya academy   Varshika avalokana DVD
Publisher  : Karnataka Beary Sahithya Academy
Published : 2015
Price          : Rs.50-00
 
 
 
beary sahithya academy
 
beary sahithya academy
beary sahithya academy   Santa Paat Eltkaara Kanakadasar
Origin:         : Dr. Chikmagaloor Ganesha
Author        : B. M. Haneef
Publisher  : Karnataka Beary Sahithya Academy
Published : 2015
Price          : Rs.45-00
 
 
 
beary sahithya academy
 
beary sahithya academy
beary sahithya academy   Pernal Sandoola Video Album (DVD)
Publisher  : Karnataka Beary Sahithya Academy
Published : 2015
Price          : Rs.150-00
 
 
 
beary sahithya academy
 
beary sahithya academy
beary sahithya academy   Belkiri Dwimasika
Publisher  : Karnataka Beary Sahithya Academy
Published : April-May 2015
Price          : Rs.15-00
 
 
 
beary sahithya academy
 
beary sahithya academy
beary sahithya academy   oon-teen (adugedo booku)
Author        : Maryam Ismail Ullalabail
Publisher  : Karnataka Beary Sahithya Academy
Published : 2015
Price          : Rs.150-00
 
 
 
beary sahithya academy
 
beary sahithya academy
beary sahithya academy   kottippu
Publisher  : Karnataka Beary Sahithya Academy
Published : 2015
Price          : Rs.60-00
 
 
 
beary sahithya academy
 
beary sahithya academy
beary sahithya academy   erante two beary drama's
Author        : Ismail Moodshedde
Publisher  : Karnataka Beary Sahithya Academy
Published : 2015
Price          : Rs.80-00
 
 
 
beary sahithya academy
 
beary sahithya academy
beary sahithya academy   Belkiri Visheshanka
Publisher  : Karnataka Beary Sahithya Academy
Published : 2015
Price          : Rs.15-00
 
 
 
beary sahithya academy
 
beary sahithya academy
beary sahithya academy   Suvaad
Author        : Hamza Malaar
Publisher  : Karnataka Beary Sahithya Academy
Published : 2015
Price          : Rs.100-00
 
 
 
beary sahithya academy
 
beary sahithya academy
beary sahithya academy   Perime
Publisher  : Karnataka Beary Sahithya Academy
Published : 2011
Price          : Rs.200-00
 
 
 
beary sahithya academy
 
beary sahithya academy
beary sahithya academy   The Beary's of Tulunadu
Publisher  : Karnataka Beary Sahithya Academy
Published : 2011
Price          : Rs.150-00
 
 
 
beary sahithya academy
 
beary sahithya academy
beary sahithya academy   Tulunadina Bearygalu
Publisher  : Karnataka Beary Sahithya Academy
Published : 2011
Price          : Rs.130-00
 
 
 
beary sahithya academy
 
beary sahithya academy
beary sahithya academy   Beary Bhashe
Publisher  : Karnataka Beary Sahithya Academy
Published : 2011
Price          : Rs.140-00
 
 
 
beary sahithya academy
 
beary sahithya academy
beary sahithya academy   Beary Language
Publisher  : Karnataka Beary Sahithya Academy
Published : 2011
Price          : Rs.180-00
 
 
 
beary sahithya academy
 
beary sahithya academy
beary sahithya academy   Sandoola
Author        : Abdul Khader Krishnapura
Publisher  : Karnataka Beary Sahithya Academy
Published : 2012
Price          : Rs.40-00
 
 
 
beary sahithya academy
 
beary sahithya academy
beary sahithya academy   Marippu
Author        : Akber Ali Kavalakatte
Publisher  : Karnataka Beary Sahithya Academy
Published : 2012
Price          : Rs.40-00
 
 
 
beary sahithya academy
 
beary sahithya academy
beary sahithya academy   Israf Drama
Author        : Ibrahim Thannirubavi
Publisher  : Karnataka Beary Sahithya Academy
Published : 2012
Price          : Rs.40-00
 
 
 
beary sahithya academy
 
beary sahithya academy
beary sahithya academy   Penn pettolo Sabur Aan pettolo keburu
Author        : Mohammed Thousheef
Publisher  : Karnataka Beary Sahithya Academy
Published : 2013
Price          : Rs.30-00
 
 
 
beary sahithya academy
 
beary sahithya academy
beary sahithya academy   Changayi
Author        : A Sattar
Publisher  : Karnataka Beary Sahithya Academy
Published : 2013
Price          : Rs.30-00
 
 
 
beary sahithya academy
 
beary sahithya academy
beary sahithya academy   Belkiri
ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
Quarterly   : October - November -December
Publisher  : Karnataka Beary Sahithya Academy
Price         : 15-00
 
 
 
 
 
beary sahithya academy
beary sahithya academy   Belkiri
ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
Quarterly   : June - Julai 2014
Publisher  : Karnataka Beary Sahithya Academy
Price         : 15-00
 
 
 
 
 
beary sahithya academy
beary sahithya academy   Tale Singara (Beary Paat)
ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
Publisher  : Karnataka Beary Sahithya Academy
Price         : 60-00
 
 
 
 
 
beary sahithya academy
beary sahithya academy   Beary Chelth:
A book of Beary Thoughts
Author        : Muhammed Thannirubavi
Publisher  : Karnataka Beary Sahithya Academy
Published : 2009
Price          : Rs.25-00
 
 
 
beary sahithya academy
 
beary sahithya academy
beary sahithya academy   Belkiri
ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
Quarterly   : October - November -December 2009
Issue         : 1
Publisher  : Karnataka Beary Sahithya Academy
 
 
 
 
 
beary sahithya academy
beary sahithya academy   Belkiri
ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
Quarterly   : January - February - March 2010
Issue         : 2
Publisher  : Karnataka Beary Sahithya Academy
 
 
 
 
 
beary sahithya academy
beary sahithya academy   Belkiri
ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
Quarterly   : April - May - June 2010
Issue         : 3
Publisher  : Karnataka Beary Sahithya Academy
 
 
 
 
 
beary sahithya academy
beary sahithya academy   Belkiri
ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
Quarterly   : July - August - September 2010
Issue         : 4
Publisher  : Karnataka Beary Sahithya Academy
 
 
 
 
 
beary sahithya academy
beary sahithya academy  
ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
 
 
 
 
 
 
 
 
beary sahithya academy
beary sahithya academy  
ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
 
 
 
 
 
 
 
 
beary sahithya academy
beary sahithya academy  
ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
 
 
 
 
 
 
 
 
beary sahithya academy
beary sahithya academy  
ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
 
 
 
 
 
 
 
 
beary sahithya academy
beary sahithya academy  
ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
 
 
 
 
 
 
 
 
beary sahithya academy
beary sahithya academy  
ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
 
 
 
 
 
 
 
 
beary sahithya academy
beary sahithya academy  
ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
 
 
 
 
 
 
 
 
beary sahithya academy
beary sahithya academy  
ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
 
 
 
 
 
 
 
 
beary sahithya academy
beary sahithya academy  
ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
 
 
 
 
 
 
 
 
beary sahithya academy
beary sahithya academy  
ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aims & Objectives
beary academy Activity To encourage Beary language the academy will . . .
beary academy Activity In order to accomplish its goal Beary academy . . .
beary academy Activity For its day to day functioning academy will use . . .
  read more»
beary saahithya academy mangalore
beary mangalore
Bearys History
The Beary is a small Muslim communiy concentrated mostly in Ancient TULUNAD which includes coastal districts of Dakchina Kannada & Udupi in Karnataka State and Kasaragod in Kerala State . It is an ethnic society having its own unique traditions and . . read more»
beary saahithya academy mangalore
beary mangalore
Gallery
beary sahithya academy
beary saahithya academy mangalore
beary mangalore
Beary Academy Activities
beary academy Activity Workshops and Seminars beary academy Activity News letter
beary academy Activity Out bound Programs beary academy Activity Global Beary Meet
beary academy Activity Women’s day meet beary academy Activity Interstate Program
  read more»  
beary saahithya academy mangalore